BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 2017

Sau khi thuwcj hiện hoàn thành công việc giao khoán thì doanh nghiệp cần lập bien bản thanh lý theo Mẫu số 09 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính


Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số: ………….

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán...............................

Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán...............................

Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:..............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là…….……. đồng (viết bằng chữ)....................

Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …….……. đồng (viết bằng chữ)...................

Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên……. là……… đồng (viết bằng chữ)...................

Kết luận:............................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Chúc các bạn thành công!Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com