Các bước lập sổ cái trên excel

Lập sổ cái trên Excel là một trong những nhiệm vụ cơ bản của mọi kế toán. Vì thế, nếu có ý định làm kế toán viên, bạn phải nắm vững các lập sổ cái trên Excel.

1. Mẫu sổ cái trên excel

Sổ cái
Sổ cái

2. Các bước lập sổ cái trên excel


a. Cách lập sổ cái trên Excel:

Bước 1: Tạo Dm tài khoản cấp 1 với định dạng là Text

Bạn tự lập tay một danh mục tài khoản cấp 1 bao gồm tất cả các TKcấp 1 trên DMTK. Bạn bôi đen toàn bộ DMTK cấp 1 mới tạo => Forrmat => Cells => trong mục Number bạn chọn Text => OK

Bước 2: Đặt List tại ô Tài khoản

Bước 3: Dùng VLOOKUP tìm tên tài khoản từ DMTK

Bước 4: Lập Bảng báo cáo

Bước 5: Tính số dư đầu kỳ (số liệu lấy từ CĐPS các tháng)

- Tại cột phát sinh Nợ dòng dư đầu kỳ

=SUMIF(‘CDPS THANG’!$J$9:$J$600;’SO CAI’!$I$4;’CDPS THANG’!$C$9:$C$600)

- Tại cột phát sinh Có dòng dư đầu kỳ

=SUMIF(‘CDPS THANG’!$J$9:$J$600;’SO CAI’!$I$4;’CDPS THANG’!$D$9:$D$600)

Bước 6: Đặt công thức cho các ô, cột

- Cột ngày tháng ghi sổ

: =IF(LEFT(’NHAP LIEU’!$F11;3)=’SO CAI’!$D$5;’NHAP LIEU’!A11;””)

Trong đó: ’NHAP LIEU’!$F11: Cột tài khoản Nợ/Có trên BNL

’SO CAI’!$D$5: ô Tài khoản trên Sổ cái

’NHAP LIEU’!A11: cột Ngày tháng ghi sổ trên BNL

Công thức trên đặt tương tự cho các cột còn lại (không bao gồm cột In sổ theo tháng).

- Cột In sổ theo tháng: =IF(A14=””;””’;MONTH(A14))

- Dòng tổng cộng phát sinh: dùng SUBTOTAL

Dòng số dư cuối kỳ: Cột phát sinh Nợ dòng dư cuối kỳ = MAX(F12+F700-G12-G700;0)

Cột phát sinh Có dòng dư cuối kỳ = MAX(G12+G700-F12 -F700;0)

- Ô “Tháng …năm …” và “Hà Nội, ngày …tháng … năm …” dùng VLOOKUP

b. Cách in

- Bôi đen, đặt lọc toán bộ dữ liệu

- Chọn tài khoản cần in tại ô Tài khoản

- Nhập số tháng cần in vào ô Tháng báo cáo

- Lọc tháng cần xem, cần in tại cột In sổ theo tháng, nếu in cả năm bạn lọc NonBanks

- Căn chỉnh trang in => in

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com