Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phân cà phê Lô-Gic

Để thành công trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải làm tốt khâu lập dự toán. Việc lập dự toán cần bắt đầu từ các cơ sở, sau đó tổng hợp lên các bộ phận trung gian và trình lãnh đạo phê duyệt. Sau đó tổ chức thực hiện.


TÓM TẮT

Tổ chức tốt kế toán quản trị, đặc biệt là lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là điều kiện cần thiết nhằm cung cấp thông tin chi phí thích hợp, hữu ích và kịp thời cho việc ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp. Qua nghiên cứu tình hình lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cà phê Lô-Gic, bài viết đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cà phê Lô-Gic

1) Mở đầu

Ở nước ta hiện nay, mở cửa và hội nhập kinh tế đòi hỏi và kéo theo sự hội nhập của các công cụ quản lý, trong đó có kế toán. Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ thống kế toán, nó ra đời trong điều kiện nền kinh tế thị trường và được coi là loại kế toán dành riêng cho người làm công tác quản lý kinh doanh, phục vụ cho các nhà quản trị ra các quyết định kinh doanh. Tuy nhiên thực tế tại các doanh nghiệp nói chung và tại công ty cổ phân cà phê Lô-Gic nói riêng, hiện nay còn rất bỡ ngỡ và chưa thực sự quan tâm đến kế toán quản trị. Vì vậy nhận thức được đầy đủ vai trò, bản chất, nội dung của kế toán quản trị và vận dụng kế toán quản trị vào thực tiễn sản xuất kinh doanh là một vấn đề bức thiết giúp các nhà quản trị có thể quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là một trong những nội dung của kế toán quản trị, có vai trò như một công cụ quản lý khoa học và có hiệu quả nhằm kịp thời xử lý và cung cấp thông tin về chi phí, đáp ứng nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị phục vụ các chức năng của mình. Một hệ thống dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tốt sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn.

2) Nội dung:

2.1. Khái niệm chi phí và dự toán chi phí sản xuất kinh doanh

2.1.1. Khái niệm chi phí:

Chi phí là những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa, chi ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu nào đó và được biểu hiện bằng tiền. Trong quá trình kinh doanh chi phí thường xuyên phát sinh. Là yếu tố trung tâm của công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, tài sản, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

2.1.2. Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh

Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là những dự kiến (kế hoạch) chi tiết, chỉ rõ cách thức huy động và sử dụng các nguồn lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách toàn diện và phối hợp, được xác định bằng một hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và giá trị cho một khoảng thời gian xác định trong tương lai, theo yêu cầu quản lý cụ thể của doanh nghiệp

2.2. Thực trạng tình hình lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cà phê: Lô-Gic.

2.2.1. Khái quát về tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ Phần Cà Phê: Lô-Gic:

Công ty tổ chức bộ phận làm công tác kế toán ban đầu ở các phân xưởng và các đội sản xuất. Cuối tháng dữ liệu được tập trung về phòng kế toán công ty để xử lý. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty là hình thức chứng từ ghi sổ. Phòng kế toán tại Công ty chỉ tổ chức bộ phận kế toán tài chính, không có bộ phận kế toán quản trị, nhưng công tác kế toán quản trị vẫn được phần nào thực hiện bởi kế toán trưởng.

2.2.2. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty

Chi phí được chia thành:

- Chi phí sản xuất gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như: chi phí phân bón, thuốc trừ sâu…; Chi phí nhân công trực tiếp như: tiền lương, các khoản trích theo lương…;

Chi phí sản xuất chung như: Chi phí khấu hao, sữa chữa và bảo trì máy móc thiết bị…

- Chi phí ngoài sản xuất: Chi phí bán hàng: chi phí vận chuyển, chi phí bao bì…;Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí văn phòng phẩm, chi phí mua ngoài… dùng cho quản lý.

2.2.3. Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh.

❖ Quy trình lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cô phần Cà phê Lô-Gic, Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty được lập với sự phối hợp của các phòng Kế toán, phòng Kế hoạch - Sản xuất, phòng Tổ chức cán bộ thanh tra và phòng Kinh doanh. Trong đó, phòng kế toán sẽ cung cấp thông tin về tình hình thực hiện dự toán của năm trước kết hợp với các định mức tiêu chuẩn như định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức tiền lương… lấy từ phòng Kế hoạch - Sản xuất và phòng Tổ chức cán bộ thanh tra cùng với các thông tin về mối quan hệ cung - cầu, tình hình tăng trưởng, nhu cầu của ngành cà phê trên thị trường có được từ phòng Kinh doanh. Căn cứ vào các dữ liệu trên cùng với kế hoạch kinh doanh của Công ty, kế toán trưởng lập bảng dự toán chi phí sản xuất kinh doanh.

Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cà phê Lô-Gic được lập như sau:

Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: được xác định căn cứ trên sản lượng cần sản xuất, giá mua và định mức tiêu hao khi sản xuất ra một đơn vị thành phẩm.

Bảng1:Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

tênvật tư ĐVT số lượng đơn giá thành tiền

Phân urê kg 720 9623 6.928.560

Phân kali kg 648 12.500 8.100.000

Phân lân kg 486 3200 1.555.200

Vôi kg 498 2500 1.245.000

Thuốc trừ sâu lít 551 22.854 12.592.554

Dầu mỡ phụ lít 486 17.246 8.381.556

Tổng cộng 32.566.870

Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: được lập dựa vào số lượng nhân công, quỹ lương, cách phân phối lương.

Dự toán chi phí sản xuất chung: Căn cứ vào tình hình thực hiện của năm trước làm căn cứ lập dự toán chi phí của năm sau. Dự toán chi phí sản xuất chung được xây dựng chủ yếu từ thống kê và ước tính. Riêng chi phí khấu hao tài sản cố định, căn cứ vào giá trị tài sản cố định có trong kỳ và tình hình biến động tài sản cố định trong năm theo kế hoạch, kế toán xác định mức khấu hao năm dự kiến theo chế độ quy định.

Bảng 2. Dự toán chi phí sản xuất chung

chỉ tiêu thành tiền(đồng)

1. Khấu hao vườn cây 4.526.821.504

2. Khấu hao tài sản cố định 1.339.733.632

phục vụ sản xuất

3. Chi phí nhân viên phân xưởng 5.803.335.000

4. Bảo hiểm y tế xã hội, công đoàn 1.102.633.650

5. Chi phí dịch vụ mua ngoài 2.953.246.000

6. Dụng cụ sản xuất 544.835.500

7. Chi phí bằng tiền khác 342.557.500

Cộng 16.595.162.786

Dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: tương tự như đối với chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng được lập dựa trên thống kế và phương pháp kinh nghiệm trên cơ sở phân tích các yếu tố kinh doanh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp… là chủ yếu, không có định mức cụ thể cho từng nội dung chi phí.

Bảng 3. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu Thành tiền(đồng)

1. Chi phí bán hàng 4.325.406.000

và quản lí doanh nghiệp

2. Chi phí đồ dùng văn phòng 10.000.000

3. Chi phí khấu hao tài sản cố định 34.500.000

4. Bảo hiểm xã hội,y tế, 821.827.140

kinh phí công đoàn

5. Chi phí dịch vụ mua ngoài 15.000.000

Cộng 5.206.733.140

2.2.4. Công tác kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cà phê Lô-Gic

Công tác kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất kinh doanh chỉ dừng lại ở việc đối chiếu các dự toán chi phí như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chí sản xuất chung, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp với các báo cáo chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công… được lập từ các bộ phận như kế toán Vật tư hàng hóa; kế toán Tiền lương; kế toán chi phí, kế toán tài sản cố định tại công ty. Công ty chưa thực hiện việc đánh giá, xác định nguyên nhân và các nhân tố có ảnh hưởng đến tình hình thực hiện dự toán chi phí để có biện pháp điều chỉnh dự toán cho hợp lý tạo điều kiện thuận lợi để lập dự toán cho năm kế tiếp.

2.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cà phê Lô-Gic

2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất phục vụ cho kế toán quản trị:

Doanh nghiệp nên phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. Cách phân loại chi phí này sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có được các thông tin về chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí hỗn hợp, chi phí chìm, chi phí cơ hội, chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được…; giúp cho việc lập dự toán, lập kế hoạch cũng như báo cáo, nhằm đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của từng bộ phận quản trị. Chính vì vậy, các quyết định của doanh nghiệp như lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lựa chọn đơn đặt hàng có lợi, định giá bán sản phẩm thích hợp… sẽ có căn cứ khoa học.

2.3.2. Xây dựng hệ thống sổ kế toán để thu thập thông tin về chi phí phục vụ yêu cầu quản trị

Xây dựng hệ thống sổ kế toán chi tiết chi phí trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo mối liên hệ giữa ghi sổ theo thứ tự thời gian với ghi sổ theo hệ thống các nghiệp vụ về chi phí phát sinh ở doanh nghiệp, theo dõi chi tiết từng khoản mục chi phí, phân tích chi phí theo từng đối tượng tập hợp. Từ đó đáp ứng được nhu cầu theo dõi từ chi tiết đến tổng hợp đối với từng khoản mục chi phí, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin chi phí cho các nhà quản trị, giúp cho việc quản lý và kiểm soát chi phí được tốt hơn.

2.3.3 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí.

Công tác lập dự toán chi phí tại Công ty cổ phần cà phê Lô-Gic cần hoàn thiện về quy trình, nội dung đảm bảo tính thống nhất trong dự toán tổng thể của toàn doanh nghiệp.

Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh bắt đầu từ việc tổng hợp thông tin thực hiện như tình hình thực hiện dự toán năm trước, các định mức tiêu chuẩn… kết hợp với các thông tin hiện hành như kế hoạch kinh doanh của Công ty, sự biến động cung – cầu trên thị trường cà phê… trên cơ sở đó sẽ lập nên một bảng dự toán chi phí sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh. Khi các hoạt động được tiến hành, các số liệu thực tế sẽ được ghi nhận và được so sánh với số liệu dự toán. Các chênh lệch sẽ được tính toán, phân tích, ghi nhận. Từ đó xác định được nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng

Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh phải xuất phát từ bộ phận quản trị cơ sở như bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng… Trên cơ sở nghiên cứu tình hình sản xuất, kinh doanh, thị trường và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các bộ phận trong công ty căn cứ vào đặc điểm hoạt động, chức năng, yêu cầu và nhiệm vụ của mình để tiến hành lập dự toán về các chỉ tiêu chi phí thuộc bộ phận của mình và chuyển đến nhà quản trị cấp trên xem xét, có ý kiến và phê chuẩn. Việc lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh ở các phân xưởng sản xuất sẽ được tiến hành bắt đầu từ việc xây dựng các định mức tiêu chuẩn. Số liệu do các phân xưởng sản xuất lập sẽ được gửi lên cho các phòng ban xem xét nhằm tránh nguy cơ có những định mức lập ra không chính xác. Nếu sau khi xem xét, nhận thấy các dữ liệu là hợp lý thì sẽ trình lên quản trị cấp cao. Quản trị cấp cao sẽ phân tích thị trường, rà soát các định mức tiêu chuẩn do đơn vị cấp dưới nộp lên kết hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, quản trị cấp cao sẽ tiến hành xem xét, nghiên cứu và tổng hợp các thông tin đó và tiến hành lập dự toán chi phí.

2.3.3. Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị

Với quy mô, đặc điểm và yêu cầu quản lý của Công ty cổ phần cà phê Lô-Gic thì tổ chức kế toán quản trị theo mô hình kết hợp giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính trong cùng một hệ thống kế toán là phù hợp. Kế toán tài chính với nhiệm vụ ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết, xử lý số liệu để lập các báo cáo tài chính. Còn kế toán quản trị sẽ căn cứ vào số liệu của kế toán tài chính tiến hành lập và phân tích các dự toán, lập các báo cáo quản trị cung cấp cho các nhà quản lý để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

3. Kết Luận

Bài nghiên cứu đã phần nào đánh giá được những hạn chế trong công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cà phê Lô-Gic, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí tại công ty cổ phần cà phê Lô-Gic

TÀI LIỆU KHAM KHẢO

[1] Bùi Văn Trường (2010), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Lao động Xã hội.

[2] Huỳnh Lợi (2008), Hệ thống bài tập và bài giải Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống kê.

[3] PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2008), Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài Chính

Học đi đôi với hành
Học đi đôi với hành

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com