Hỏi/đáp: Bảo hiểm tai nạn cho người lao động có phải chịu thuế Thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Hỏi/đáp: Bảo hiểm tai nạn cho người lao động có phải chịu thuế Thu nhập cá nhân?

Năm 2016, Công ty tôi bắt đầu mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động, xin cho hỏi tiền mua bảo hiểm này có tính vào thu nhập để tính thuế TNCN của người lao động không?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 3 điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện Luật Thuế TNCN thì:

"Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), ... mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả"

Như vây:

· Bảo hiểm có tính chất không hoàn phí -> Không tính vào TNCT

· Bảo hiểm có tính chất hoàn phí -> Tính vào TNCT

Căn cứ theo quy định trên thì khoản tiền mua bảo hiểm tai nạn sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Trên đây là tinh thần của Công văn số4347/TCT-TNCNngày 20/9/2016 của Tổng Cục thuế.Thông tin này chỉ dành cho mục đích tham khảo, các văn bản được hướng dẫn có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế bởi các hướng dẫn mới hơn từ cơ quan thuế tại thời điểm Quý vị tra cứu.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com