Hợp đồng giao khoán

Mẫu số 08 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính


Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày... tháng... năm...

Số: ………………

Họ và tên: ……………………… Chức vụ..............................................................................

Đại diện…………………………. bên giao khoán....................................................................

Họ và tên: ………………………. Chức vụ.............................................................................

Đại diện …………………………. bên nhận khoán..................................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:.................................................................................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:..........................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:..........................................................................................

- Các điều kiện khác:..........................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-........................................................................................................................................

-........................................................................................................................................

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)


Người lập
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên)Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com