Hệ thống tài khoản kế toán theo TT200

Đề giúp các bạn sử dụng thống nhất Hệ thống tào khoản kế toán phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, chúng tôi xin giới thiệu file Excel như sau:

Xem thêm ...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.Vậy kế toán cần chú ý những vấn đề gì?

Hàng gửi bán là hàng mà đơn vị đã chuyển cho đại lý hay người mua nhưng đại lý chưa bán được và người mua cũng chưa chấp nhận mua hàng. Vậy kế toán sẽ hạch toán hàng gửi bán như thế nào?

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán TK 241: XDCB dở dang theo TT200. Sơ đồ sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến TK 241.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn lập các chỉ tiêu trên Báo các tình hình tài chính mẫu B01a theo TT133. Xin mời các bạn theo dõi.

Để dễ dàng hơn cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh có liên quan tới doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Kế toán Centax xin chia sẻ sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ theo ở bài viết này.

Những quy định mới nhất về BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC gồm: nơi nhận BCTC, thời hạn nộp BCTC, vi phạm quy định về thời hạn BCTC bị xử lý ra sao?

Bảng cân đối kế toán mẫu số B01-DNN là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy cách lập bảng cân đối kế toán như thế nào? Mình xin chia sẻ với các bạn tại bài viết lập báo cáo tài chính dưới đây.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các nghiệp vụ cơ bản mà một kế toán cần ghi nhớ. Xin mời các bạn theo dõi.

Ketoan68.com xin đưa ra Ví dụ thanh lý tài sản và cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định và hạch toán như sau:

Các khoản trích theo lương trong DN lớn, DN nhỏ và vừa gồm: BHXH, BHTY, BHTN, KPCĐ. Vậy trong DN siêu nhỏ, các khoản trích theo lương gồm những khoản nào?

Tiền lương là một khoản chi phí quan trọng trong các doanh nghiệp nói chung và là khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá cao trong các doanh nghiệp siêu nhỏ. Vậy kế toán tiền lương trong các doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện như thế nào? Mời các bạn nghiên cứu sơ đồ sau:

Kế toán TSCĐ trọng các doanh nghiệp có mã tài khoản là 211. Các bạn đã sử dụng rất thành thạo TK này trong DN lờn, DN nhỏ và vừa. Vậy đối với DN siêu nhỏ TK 211 sẽ được sử dụng như thế nào? Mời các bạn tham khảo sơ đồ sau:

Các doanh nghiệp sản xuất đều phải thực hiện quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Vậy các doanh nghiệp siêu nhỏ tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm có gì khác biệt so với các đơn vị khác

Xác định kết quả kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng của Kế toán trong các doanh nghiệp. Vậy Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp siêu nhỏ có khác gì so với doanh nghiệp khác?

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn được hình thành do các cổ đông trong công ty cổ phần, thành viên góp vốn trong công ty TNHH đóng góp khi thành lập doanh nghiệp và được bổ sung trong quá trình kinh doanh. Vậy trong DN siêu nhỏ thì vốn chủ sở hữu được hình thành như thế nào?

Nợ phải trả là nghĩa vụ của doanh nghiệp phải thực hiện khi đến hạn. Do đó, kế toán cần mở sổ theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả như: phải trả người bán, phải nộp ngân sách, phải trả tiền vay...theo các chỉ tiêu phải trả, đã trả và còn phải trả.

Tài sản cố định là tư liệu sản xuất chuyên dùng trong sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và dùng được vào nhiều chu kì sản xuất.

Kế toán hàng tồn kho trong các doanh nghiệp siêu nhỏ rất đơn giản. Toàn bộ hàng tồn kho được mô mã hóa trên tài khoản 152 và 03 tài khoản chi tiết của tài khoản này. Mời các bạn cùng nghiên cứu phương pháp kế toán như sau:

Nguyên vật liệu là những đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh. Giá trị được chuyển một lần vào giá thành sản xuất và khi kết thúc quá trình sản xuất, nguyên vật liệu thay đổi toàn bộ hình thái vật chất ban đầu.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng

Để giúp các bạn tra cứu thông tin phục vụ cho việc định khoản kế toán, chúng tôi xin giới thiệu sơ đồ kế toán Tiền trong doanh nghiệp Siêu nhỏ như sau

Nợ phải thu là số tiền mà các cá nhân hay công ty khác nợ doanh nghiệp vì họ đã mua hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu của doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán vì được bán dưới hình thức tín dụng thương mại.....

Kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp cũng phải đảm bảo những nguyên tắc trong việc quản lý và sử dụng tiền mặt.

doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ