KINH DOANH ÁO ĐI MƯA

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, hàng năm lượng mưa khá nhiều đặc biệt vào mùa hè, do đó nhu cầu sử dụng áo mưa khá cao. Sau khi khảo sát nhu cầu tôi dự định mở một cửa hàng áo mưa với 2 loại chính là áo mưa bộ và áo mưa liền.

KINH DOANH ÁO ĐI MƯA

Áo đi mưa dành cho những cặp đôi
Áo đi mưa dành cho những cặp đôi

Hiện nay, tôi đang có mong muốn thử kinh doanh để có thêm thu nhập, sau khi lựa chọn tôi muốn mở một cửa hàng áo mưa với 2 loại chính là áo mưa bộ và áo mưa liền. Do mới kinh doanh nên tôi chọn việc lấy buôn và bán lẻ để khảo sát thị trường và có vốn để mở rộng lấn sang sản xuất nếu cần

Sau khi tìm hiểu thị trường tôi có một số thông tin như sau (ĐVT: 1000đ)

1. Dự kiến sản lượng bán: 250 áo mưa bộ giá bán 200/ bộ, 150 áo mưa liền với giá 150/ áo

2. Tiền hàng thu được ngay trong kỳ: 100%

3 Giá vốn bằng 60% giá bán được nợ 30%, trả ngay 70%

4 Số lượng hàng tồn kho dự kiến bằng 10% sản lượng tiêu thụ kỳ sau, dự kiến khả năng tiêu thụ kỳ sau bằng 20% kỳ trước

5 Chi phí hoạt động dự kiến

- Chi phí thuê nhà: 3.000/ tháng

- Chi phí nhân viên : 4.000/ tháng, thưởng 5%/ sản phẩm bán được

- Chi phí điện, nước : 1.000/ tháng

- Chi phí quảng cáo : 2000/ tháng

- Chi phí cố định khác : 5.000/ tháng

6 Dự trữ tiền tối thiểu là 20.000 mỗi kỳ, đầu kỳ dư 5.000

I/ Sử dụng thông tin thu thập được lập dự toán kinh doanh

1. Dự toán tiêu thụ cho từng sản phẩm

Bảng 1: Lâp dự toán tiêu thụ theo sản phẩm

ĐVT (1000đ)

Chỉ tiêu

Áo mưa bộ

Áo mưa liền

Tổng sản phẩm

1

SLSP tiêu thụ dự kiến

250

150

400

2

Đơn giá bán dự kiến

200

150

Tổng doanh thu

50.000

22.500

72.500

2. Dự toán mua hàng
Bảng 2: Lập dự toán sản xuất theo sản phẩm

ĐVT (1000đ)

Chỉ tiêu

Áo mưa bộ

Áo mưa liền

Tổng sản phẩm

1

SLSP tiêu thụ dự kiến

250

150

400

2

KLSP tồn cuối kỳ

30,0

18,0

48

3

Tổng KLSP yêu cầu (1+2)

280

168

448

4

KLSP tồn đầu kỳ

5

KLSP cần sản xuất (3+4)

280

168

448

3. Dự toán mua hàng
Bảng 3: Lập dự toán mua hàng

ĐVT (1000đ)

Chỉ tiêu

Mã số 101

Mã số 102

Tổng

1

Sản lượng tiêu thụ dự kiến

280

168

448

2

Đơn giá mua 1 sản phẩm

120

90

3

Chi phí mua hàng trong kỳ

33.600

15.120

48.720

4

Tiền hàng trả ngay trong kỳ (70%)

23.520

10.584

34.104

5

Tiền hàng nợ kỳ sau (30%)

10.080

4.536

14.616

4. Dự toán chi phí hoạt động

Bảng 8: Lập dự toán chi phí hoạt động

ĐVT (1000đ)

Chỉ tiêu

Sản phẩm X

Sản phẩm Y

Tổng

1

DT tiêu thụ dự kiến

50.000

22.500

72.500

2

Các khoản biến phí

-

Hoa hồng bán hàng (5%)

2.500

1.125

3.625

3

Tổng biến phí hoạt động

2.500

1.125

3.625

4

Các khoản định phí

-

Lương nhân viên


4.000

-

Chi phí thuê văn phòng


3.000

-

Chi phí điện nước


1.000

-

Chi phí quảng cáo


2.000

-

Chi phí khác


5.000

5

Tổng định phí hoạt động


15.000

Tổng chi phí hoạt động

18.625

5. Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 5: Lập dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT (1000đ)

Chỉ tiêu

1

Doanh thu

72.500

2

Trừ: Gía vốn hàng bán

43.500

3

Lợi nhuận gộp

29.000

4

Trừ: Chi phí hoạt động

18.625

5

Lãi thuần từ HĐKD

10.3756. Dự toán tiền mặtDư tiền đầu kỳ

5.000


Cộng : Thu trong kỳ

72.500


- Thu từ bán hàng trong kỳ

72.500


Tổng tiền hiện có

77.500


Trù: Các khoản chi

52.729


-Chi mua hàng

34.104


-Chi hoạt động

18.625


Số tiền dư cuối kỳ

24.771

Từ các số liệu kế toán trên có Báo cáo kết quả kinh doanh theo cách ứng xử chi phí

Chỉ tiêu

A

B

Tổng

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

1. Doanh thu

50.000

100%

22.500

100%

72.500

100%

2. Biến phí

32.500

65%

14.625

65%

47.125

65%

-Chi phí mua hàng

30.000

60%

13.500

60%

43.500

60%

- Biến phí hoa hồng

2.500

5%

1.125

5%

3.625

5%

3. Số dư đảm phí (3)=(1)-(2)

17.500

35%

7.875

35%

25.375

35%

4. ĐỊnh phí

15.000

5. LN thuần (3)-(4)

10.375

II/ Sử dụng thông tin kế toán ra quyết định ngắn hạn

TH 1: Một khách hàng đề nghị đơn hàng đặc biệt với số lượng 50 áo mưa bộ, giá đề nghị là 200/ bộ, chi phí phát sinh thêm mỗi bộ là 30/ bộ, hoa hồng bán hàng không phát sinh

Nếu cửa hàng mong muốn lợi nhuận đạt 5000 thì có nên chấp nhận đơn hàng không

Xét trong đơn hàng

Chi phí biến đổi đơn vị của đơn hàng = 200*60%+30= 150/ bộ

Giá bán đơn vị đơn hàng = 200/bộ

Số dư đảm phí đơn hàng = 200-150=50/ bộ

LN đơn hàng = Sản lương x sdđp đơn vị - Định phí

=50*150=5500>5000,

vượt LN mong muốn đề ra nên chấp nhận đơn hàng

TH 2: Giả sử do kinh tế khó khăn, cửa hàng buộc phải thu hẹp và chỉ có thể kinh doanh một mặt hàng áo mưa bộ, dừng mặt hàng áo mưa liền thì cửa hàng có nên không? Biết nếu thu hẹp kinh doanh chi phí cửa hàng giảm 1000/ tháng, chi phí nhân viên giảm còn 3000/ tháng, chi phí quảng cáo giảm 50%, chi phí còn lại không thay đổi.

Xét thông tin thích hợp là các thông tin có sự chênh lệch giữa các phương án

Thông tin không thích hợp là thông tin không có sự chênh lệch giữa các phương án

- Doanh thu áo mưa bộ

- Biến phí áo mưa bộ

- Chi phí khác

- Chi phí điện nước

Các thông tin còn lại là chi phí thích hợp

Có bảng phân tích chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Tiếp tục

Dừng

Chênh lệch

1. Doanh thu

22.500

0

22.500

2. Biến phí

14.625

0

-14.625

3. Số dư đảm phỉ

7.875

0

7.875

4. Định phí

9.000

6.000

(3.000)

CP thuê nhà

3.000

2.000

(1.000)

CP quảng cáo

2.000

1.000

(1.000)

Cp nhân viên

4.000

3.000

(1.000)

5 Chênh lệch

(1.125)

(6.000)

4.875

Nếu dừng việc bán áo mưa liền thì LN sẽ giảm thêm 4.875, cửa hàng không nên dừng kinh doanh mặt hàng này mà nên có kế hoạch tiêu thụ giảm xuống để đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời có phương án tiết kiệm chi phí phù hợp hơn.

Mỗi ý tưởng mở ra một cơ hội kinh doanh
Mỗi ý tưởng mở ra một cơ hội kinh doanhKhuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com