Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng bằng Excel mới nhất năm 2014 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.


BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm………


Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thuế GTGT Thành tiền Ghi chú
Tổng cộng:


Người lập Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
__________________________________________________
Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com