Mẫu số 07/HSKT-KTHĐ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 07/HSKT-KTHĐ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN được bạn hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Mẫu số 07/HSKT-KTHĐ


CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

Cuộc kiểm toán …..

Mục tiêu tổng quát của cuộc kiểm toán(1):…..

Mục tiêu, nội dung, tiêu chí kiểm toán (2)

Thủ tục kiểm toán(3)

Người thực hiện(4)

Thời gian

thực hiện(5)

Mục tiêu kiểm toán chi tiết (nếu có)

Nội dung 1: …

Tiêu chí 1.1: …

1. Thu thập và nghiên cứu các văn bản, tài liệu …

2. Phỏng vấn…

3. Phân tích, đánh giá…

Tiêu chí 1.2:…

Mục tiêu kiểm toán chi tiết (nếu có)

Nội dung 2: …

Tiêu chí 1.1: …

Tiêu chí 1.2:…

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NGUYÊN TẮC LẬP VÀ VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN

1. Mục đích sử dụng

Chương trình kiểm toán mô tả những thủ tục được thực hiện nhằm mục đích thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán; chi tiết hóa các thủ tục phải thực hiện để thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán nhằm đưa ra đánh giá và kết luận về tiêu chí kiểm toán và/hoặc các nội dung kiểm toán.

2. Nguyên tắc lập

Chương trình kiểm toán của cuộc kiểm toán phải trình bày rõ ràng về bản chất và mục đích của công việc, phương pháp và thủ tục kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán sẽ được thực hiện, giúp kiểm toán viên nhà nước đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí kiểm toán để làm cơ sở cho các kết luận theo từng tiêu chí kiểm toán và/hoặc nội dung kiểm toán. Chương trình kiểm toán do các thành viên Đoàn Kiểm toán tham gia xây dựng và được Trưởng Đoàn Kiểm toán phê duyệt.

3. Phương pháp ghi chép

- (1), (2): Mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán theo KHKT được phê duyệt.

- (3): Các thủ tục kiểm toán cần thiết để thu thập và phân tích bằng chứng chứng tương ứng các nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán.

- (4), (5): Sử dụng linh hoạt tùy thuộc vào cuộc kiểm toán.

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com