Mẫu tờ khai thuế Môn Bài năm 2017

Đầu năm 2017 là các doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài. Vậy Kế toán 68 xin đưa ra mẫu tờ khai thuế Môn Bài Mẫu số: 01/MBAI, Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[01] Kỳ tính thuế: năm 2015
[02] Lần đầu * [03] Bổ sung lần thứ *
[04] Người nộp thuế :.....................................................................................
[05] Mã số thuế: .............................................................................................
[06] Địa chỉ: ...................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ: ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC
MÔN BÀI

MỨC THUẾ
MÔN BÀI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)1


Người nộp thuế môn bài
.........................................................................................................


[22]2


Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(ghi rõ tên, địa chỉ)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................


[23]


3

Tổng số thuế môn bài phải nộp:


[24]


Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

Có thể bạn quan tâm đến:

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)


Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com