Một số sai sót cần lưu ý khi đơn vị lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu số BC26/AC)

Trong quá trình lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các bạn hay mắc phải những sai sót sau đây:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Ketoan68.com
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Ketoan68.com


1. Số mua/ phát hành trong kỳ chỉ tiêu [8, 9]:

Được tính trên báo cáo là số hóa đơn đơn vị đã mua/ thông báo phát hành với cơ quan thuế theo ngày đơn vị mua/ký thông báo phát hành gửi cơ quan thuế không được tính theo ngày đơn vị bắt đầu sử dụng.
Ví dụ: Ngày mua/ký thông báo phát hành: 25/12/2016; Ngày bắt đầu sử dụng: 01/01/2017 thì Số mua/phát hành trong kỳ được tính trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2016.

2. Số hóa đơn xoá bỏ được kê khai trong chỉ tiêu [14, 15] bao gồm:

+ Số hóa đơn đã lập chưa giao cho người mua phát hiện sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
+ Số hóa đơn đã lập và giao cho người mua, phát hiện sai phải huỷ bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của Số hóa đơn đã lập sai. người bán gạch chéo các liên và lưu Số hóa đơn đã lập (Theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài Chính).

3. Số hóa đơn hủy được kê trong chỉ tiêu [18,19]:

Những số hóa đơn không còn giá trị sử dụng (không tiếp tục sử dụng) phải thành lập hội đồng huỷ theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Số hóa đơn hủy được tính trên chỉ tiêu [18, 19] theo ngày đơn vị ký thông báo kết quả hủy (Không tính theo ngày đơn vị gửi thông báo kết quả hủy đến cơ quan Thuế). Ví dụ: Ngày hủy 30/12/2016; Ngày ký thông báo kết quả hủy 30/12/2016; Ngày nộp thông báo kết quả hủy cho cơ quan thuế: 04/01/2017 thì Số hóa đơn hủy trên cột [18,19] được tính trong quý IV/2016.

Không có văn bản thay thế tự động nào.


Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com