Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Tổng Cục thuế (Phần 6)

Ngày 09/03/2016, Tổng Cục thuế đã có bài viết hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2015, trong đó có so sánh các điểm mới áp dụng trong năm 2015. Chúng tôi xin đăng lại bài viết để Quý vị tham khảo và lưu ý khi thực hiện. (Phần 6)

7. Về thu nhập được miễn thuế

7.1.Bổ sung thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã; thu nhập từchế biến nông sản, thủy sảncủa doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănđược miễn thuế TNDN.

Hướng dẫn cụ thể:Thu nhập từ trồng trọt(bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp đượcưu đãi thuế (bao gồmưu đãi về thuế suất,miễngiảmthuế)là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng vàthu nhập từchế biếnnông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩmnông sản, thủy sản vềchế biến).

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
+ Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.
+ Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trướcnăm 2015:
Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sảnkhông được miễn thuế TNDN.Trường hợpdoanh nghiệpkhông hạch toán riêng được thì thu nhập miễn thuế từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản được phân bổ theo tỷ lệ chi phí sản xuất của khâu trồng trọt, khai thác, sơ chế sản phẩm thông thường trong tổng chi phí của toàn hợp tác xã, doanh nghiệp (bao gồm cả chi phí quản lý, chi phí bán hàng) trong kỳ tính thuế.
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cao su được miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi. Trường hợp không hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động trồng trọt, khai thác mủ tươi thì thu nhập miễn thuế được phân bổ theo tỷ lệ chi phí trồng trọt, khai thác mủ tươi trong tổng chi phí của toàn doanh nghiệp, hợp tác xã.

7.2.Bổ sung thunhậptừ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giaocủaQuỹ hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm là thu nhập được miễn thuế.
7.3.Bổ sung thu nhập được miễn thuế đối với:

Thu nhập của Văn phòng thừa phát lại (trừ các khoản thu nhập nhập từ các hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại) trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Văn phòng thừa phát lại và hoạt động thừa phát lại thực hiện theo quy định tại các văn bản quy pháp luật có liên quan về vấn đề này

8. Về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

8.1.Về xác định ưu đãi đối với trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tưđược hưởng ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệpdo đáp ứng điều kiện vềđịa bàn ưu đãi đầu tư,bổ sung các nội dung sau:

-Doanh nghiệp có dự án đầu tưtrong lĩnh vực kinh doanh vận tảiđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpdođáp ứng điều kiện ưu đãivề địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp,khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt độngdịch vụvận tải căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn thành lập dự án đầu tư.

-Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì:
(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn.
(ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.
Đồng thờibổ sungví dụ minh họa cụ thể.

8.2.Về dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDNđượcsửa đổi, bổ sung những nội dung sau:

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành(trước năm 2015, Dự án đầu tư đã được cấp Giấyphép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tưtrước ngày 01/01/2014 nhưngđang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thuvàđược cấp Giấychứng nhận điều chỉnh Giấyphép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnhtừ ngày 01/01/2014 của dự án đó thì được hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư mới)

- Bổ sung trường hợp dự án đầu tư mớiđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP: Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Bổ sung quy định: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà doanh nghiệp trước khi chuyển đổi chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo lĩnh vực ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi.
Trường hợp doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ xã hội hóa thì tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi này.

8.3.Bổ sung quy định về kỳ tính thuế đầu tiênnhư sau:

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư của doanh nghiệp(bao gồm cả dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng,doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao)có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh đượchưởng ưu đãithuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởngưu đãithuế đối với dự án đầu tư ngaytừkỳ tính thuếđầu tiênđó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu đượchưởng ưu đãithuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. (Còn tiếp)


Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com