NHỮNG NGUYÊN TẮC CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Việc thực hiện thành công các biện pháp kiểm soát nội bộ đòi hỏi một số nguyên tắc chung

Môi trường văn hóa
Môi trường văn hóa

- Một môi trường văn hoá nhấn mạnh đến sự chính trực, giá trị đạo đức và phân công trách nhiệm rõ ràng;

- Quy trình hoạt động và quy trình kiểm soát nội bộ được xác định rõ ràng bằng văn bản và được truyền đạt rộng rãi trong nội bộ công ty;

- Các hoạt động rủi ro được phân tách rõ ràng giữa những nhân viên khác nhau;

Rủi ro giữa các nhân viên
Rủi ro giữa các nhân viên

- Tất cả các giao dịch phải được thực hiện với sự uỷ quyền thích hợp;

- Mọi nhân viên đều phải tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Trách nhiệm kiểm tra và giám sát được phân tách rõ ràng;

- Định kỳ tiến hành các biện pháp kiểm tra độc lập;

- Mọi giao dịch quan trọng phải được ghi lại dưới dạng văn bản;

- Định kỳ phải kiểm tra và nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát nội bộ.

Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com