Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 25 : Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài khoản 221- đầu tư vào công ty con Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán các khoản đầu tư vào công ty con

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và phân biệt rõ được 3 hình thức đầu tư này để có được phương pháp hạch toán đúng đắn nhất

Tài khoản 221 – đầu tư vào công ty con: Dùng để dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Phương pháp hạch toán được quy định chi tiết trong thông tư 200/2014-TT-BTC

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán TK221:Đầu tư vào công ty con theo TT200. Sơ đồ sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp liên quan tới TK221.Xin mời các bạn theo dõi.