Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Ketoan68.com xin giới thiệu Cách hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản – Tài khoản 441 theo Điều 75 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp.

Kế toán 68 xin giới thiệu với bạn đọc về hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản tài sản cố định trong doanh nghiệp; đồng thời trình bày một số mẫu biên bản sử dụng trong bộ hồ sơ thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản tài sản cố định.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán, đặc điểm và nội dung của kế toán TSCĐ và đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi

Nối tiếp Phần 1,phần này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán tăng tài sản cố định tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn các nghiệp liên quan tới giảm TSCĐ hữu hình tại đơn vị hành chính sự nghiệp ( do nhượng bán,thanh lý,do điều cho cấp dưới...). Xin mời các bạn theo dõi

Tiếp nối các bài viết trước về phần TSCĐ.Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn kế toán hao mòn và khầu hao TSCĐ tại đơn vị hành chính sự nghiệp (Phương pháp tính khấu hao,nguyên tắc hạch toán,phương pháp hạch toán).Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tối xin chia sẻ tới các bạn kế toán xây dựng cơ bản dở dang tại đơn vị hành chính sự nghiệp (quy định cung,phương pháp kế toán,hạch toán...).Xin mời các ban theo dõi

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau: