Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn nguyên tắc kế toán khoản phải trả, phải nộp khác (TK 338) theo Thông tư 133 như sau:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn phương pháp kế toán phải trả, phải nộp khác (TK 338) theo Thông tư 133 như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC ( 26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ kế toán Tài khoản 338 theo thông tư 133.