Cách hạch toán Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15.

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, ketoan68.com chia sẻ như sau:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn nguyên tắc kế toán khoản phải trả, phải nộp khác (TK 338) theo Thông tư 133 như sau:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn phương pháp kế toán phải trả, phải nộp khác (TK 338) theo Thông tư 133 như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC ( 26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.Bài viết dưới đây Kế toán 68 gửi tới các bạn sơ đồ kế toán Tài khoản 338 theo thông tư 133.