Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn bài viết: Nguyên tắc kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi theo thông tư 133

Phương pháp hạch toán Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Ketoan68.com xin cung cấp tới các bạn phương pháp kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi theo Thông tư 133 như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC(26/08/16)hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.