Hạch toán nhượng bán TSCĐ như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán viên, bài viết sau xin hướng dẫn cách làm thủ tục nhượng bán TSCĐ, cách hạch toán nhượng bán TSCĐ chi tiết.

Để mua sắm tài sản cố định, các đơn vị cần lập thành hợp đồng mua bán. Để giúp các bạn có thể soạn thẻo hợp đồng nhanh và đảm bảo các nội dung cơ bản, ketoan68.com xin giới thiệu mẫu hợp đồng mua bán như sau:

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.