Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Ketoan68.com xin cung cấp tới các bạn bài viết về Báo cáo tài chính

Mẫu số B01 - DNNKLT Báo cáo tình hình tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Bộ Tài chính vừa ban hành TT 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế QĐ số 48/2006/QĐ-BTC. Kế toán 68 xin cung cấp tới độc giả mẫu báo cáo tình hình tài chính cho các DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo TT 133

Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn bài viết: Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo tình hình tài chính đối với DN đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo Thông tư 133

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn lập các chỉ tiêu trên Báo các tình hình tài chính mẫu B01a theo TT133. Xin mời các bạn theo dõi.