Bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 – Mẫu số F01 – DNN.

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Kế toán 68 chia sẻ bài viết về Nội dung và Phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản theo TT 133

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung và phương pháp lập bảng cân đối kế toán(Mẫu số F01 - DNN) theo TT133/BTC.Xin mời các bạn theo dõi