Cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào - Mẫu 01-2/GTGT

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)