Mẫu số 11 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo TT 200/BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động