Để tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh cần xác định được doanh thu tính thuế và thuế suất.

Những cá nhân có thu nhập từ kinh doanh phải khai và nộp thuế TNCN và thuế GTGT tính trên doanh thu. Việc khai và nộp thuế được quy định như thế nào? Ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn qua bài viết sau đây

Các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải thực hiện việc khai thuế GTGT, thuế TNCN và nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Ketoan68.com xin giới thiệu Mẫu bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 01/CKTT-CNKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC về nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

Từ năm 2015, theo quy định của , cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng phần phát sinh, đã được hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho người nộp thuế dễ dàng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn bài viết

Theo Thông tư 92/2015 thì các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh phải thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT và thuế TNCN như sau: