Bài viết xin giới thiệu Cách hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình – TK 211 theo hướng dẫn tại Điểm 3.1, Khoản 3 Điều 35, Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất tại bài viết dưới đây.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 212 tài sản cố định thuê tài chính, Theo Thông tư 200. Tài khoản dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Theo Thông tư 200. Tài khoản dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại như sau:

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200 thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán tài khoản tài sản cố định thuê tài chính

TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong SXKD, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.