Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200 thay thế quyết định số 15 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Bài viết chia sẻ với các bạn kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh.Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định trong TT133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Các doanh nghiệp luôn có hoạt động hợp tác kinh doanh. Hợp tác kinh doanh theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC có 3 phương pháp là

Các doanh nghiệp luôn có hoạt động hợp tác kinh doanh. Hợp tác kinh doanh theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC có 3 phương pháp là