Để hỗ trợ kỹ năng cho người học và làm kế toán chúng tôi xin giới thiệu bộ tài liệu “Hướng dẫn thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại theo Thông tư 200” qua hệ thống bài viết từ bài 1 đến bài 127

Bán hàng trực tiếp là quá trình giao tiếp trực tiếp giữa người bán hàng và khách hàng, qua đó người bán tìm hiểu nhu cầu, tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng lựa chọn và mua sản phẩm.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống thanh toán tiền mua hàng và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống thanh toán tiền điện thoại và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống tính lương và các khoản trích theo lương và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống phân bổ chi phí trả trước và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống trích khấu hao TSCĐ và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống chi tạm ứng và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống khách hàng thanh toán tiền và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống nhận tiền lãi tiền guwit không kỳ hạn và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống khấu trừ thuế GTGT và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Căn cứ vào hợp đồng đã ký, doanh nghiệp sẽ xuất kho để chuyển hàng cho bên mua bằng phương tiện của mình hoặc đi thuê ngoài, chi phí vận chuyển này do bên nào chịu tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của hai bên và được ghi trong hợp đồng kinh tế

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống kết chuyển chi phí xác định kết quả kinh doanh và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Ketoan 68.com giới thiệu tình huống trích lập các quỹ và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. Cách tiếp cận và giải quyết đơn giản, dễ hiểu cho các người học và người đang làm kế toán tại doanh nghiệp.

Từ những tình huống thực tế được trình bày từ bài 70 đến bài 111, Ketoan 68.com xin tổng hợp trên tài khoản chữ T để các bạn tổng hợp thông tin để lập các báo cáo tài chính và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.

Từ những tình huống thực tế được trình bày từ bài 70 đến bài 111, Ketoan 68.com xin tổng hợp trên tài khoản chữ T tài khoản 131, tài khoản 133 để các bạn tổng hợp thông tin để lập các báo cáo tài chính và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.

Từ những tình huống thực tế được trình bày từ bài 70 đến bài 111, Ketoan 68.com xin tổng hợp các nghiệp vụ liên quan đến tạm ứng, hàng hóa để các bạn tổng hợp thông tin để lập các báo cáo tài chính và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.

Từ những tình huống thực tế được trình bày từ bài 70 đến bài 111, Ketoan 68.com xin tổng hợp trên tài khoản chữ T để các bạn tổng hợp thông tin để lập các báo cáo tài chính và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.

Từ những tình huống thực tế được trình bày từ bài 70 đến bài 111, Ketoan 68.com xin tổng hợp trên tài khoản chữ T để các bạn tổng hợp thông tin để lập các báo cáo tài chính và cách thức ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.