Các dữ liệu và thông tin được cung cấp bởi các khoản mục môi trường được xác định là có liên quan đến sự tham gia của các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong phát triển kinh tế và chi phí xảy ra do ô nhiễm, suy thoái tài nguyên.

Thông tư số 200/2014/TT-BTC (Thông tư 200) có một số thay đổi quan trọng, được xem là sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với các doanh nghiệp (DN) nói chung và DN đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) nói riêng.