Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình.Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Hạch toán nhượng bán TSCĐ như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán viên, bài viết sau xin hướng dẫn cách làm thủ tục nhượng bán TSCĐ, cách hạch toán nhượng bán TSCĐ chi tiết.

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài chính.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Khi nhận tài sản được biếu tặng nhập khẩu, doanh nghiệp phải đóng thuế khâu nhập khẩu. Vậy thuế GTGT của tài sản nhập khẩu đươc xử lý thế nào? Kế toán 68 xin chia sẻ với các bạn qua bài viết sau:

Kế toán 68 xin chia sẻ 1 số bài tập kế toán tài sản cố định như: Bài tập tính nguyên giá tài sản cố định mua vào, bài tập tính trích khấu hao TSCĐ có hướng dẫn giải chi tiết theo đúng các quy định về TSCĐ mới nhất (TT 200)

Chi tiết mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Tài sản cố định đã hết khấu hao muốn thanh lý thì cần những thủ tục gì? Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn các bước cần thiết để tiến hành làm thủ tục thanh lý tài sản cố định.

Kể từ ngày 10/06/2013 Theo điều 3 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính có quy định Điều kiện, tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định. Kế toán tóm tắt cụ thể như sau

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu được các loại tài sản cố định vô hình và TSCĐ hữu hình mới nhất, theo quy định tại Thông tư 147/2016/TT-BTC -> Sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính

Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao

Những quy định về tài sản cố định, những nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong DN theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Tài sản cố định được ghi giảm theo Khoản 1 Điều 2 có quy định như sau

Kể từ ngày 10/06/2013 theo điều 9 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định: Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định cụ thể như sau

Ketoan68.com xin đưa ra Ví dụ thanh lý tài sản và cách ghi biên bản thanh lý tài sản cố định và hạch toán như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản như sau:

Trong bài viết này, Kế toán 68 xin gửi tới bạn đọc hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi phí sửa chữa nâng cấp TSCĐ như: Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư nâng cấp TSCĐ.

Cách hạch toán Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản như sau:

Kế toán 68 xin giới thiệu Cách hạch toán giảm tài sản cố định hữu hình – TK 211 theo hướng dẫn tại Điểm 3.2, Khoản 3 Điều 35, Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất tại bài viết dưới đây