Thông tư số 09 hướng dẫn một số điều kiện liên quan đến việc xuất khẩu vôi (Mã HS: 2522.10.00; 2522.20.000; 2522.30.00) và đôlômit nung (Mã HS: 2518.20.00), các hồ sơ, thủ tục khi doanh nghiệp xuất khẩu vôi, đôlômit nung thực hiện đúng các quy định của cơ quan Hải quan.

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Xin mời các bạn theo dõi

Việc những hàng hóa giống nhau nhưng được mua với mức giá khác nhau làm phát sinh vấn đề liệu hàng hóa xuất kho được bán với giá như thế nào? Bài viết sau đây Ketoan68.com sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Doanh nghiệp bạn muốn xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị, bạn cần căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động.Kế toán 68 xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số 05 – LĐTL

Từ ngày 01/06/2014 chính thức bãi bỏ thông tư 64/2013/TT-BTC và được thay thế bằng thông tư 39/2014/TT-BTC . Theo thông tư này sẽ có những nội dung mới nổi bật dưới đây

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính. Có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 (Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính), hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Sau đây là Thông tư số 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 200 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin giới thiệu với các bạn các nguyên tắc kế toán chi phí tài chính theo thông tư 133.

Căn cứ vào hoạt động của DN kế toán có thể lựa chọn các phương pháp tính giá phù hợp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán. Doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 dài 308 trang A4 được kết cấu thành 6 chương, 130 điều. Với khối lượng thông tin dài như vậy làm cho người đọc rất khó nhớ.

Thông tư số 200 ra đời là một bước cải tiến mới trong công tác kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số vấn đề còn bất cập khi áp dụng thông tư vào thực tiễn công tác tài chính kế toán của các DN ở Việt Nam hiện nay.(Phần 1)

Thông tư số 200 ra đời là một bước cải tiến mới trong công tác kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một số vấn đề còn bất cập khi áp dụng thông tư vào thực tiễn công tác tài chính kế toán của các DN ở Việt Nam hiện nay.(Phần 2)

Báo cáo Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 – Mẫu số F01 – DNN.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ theo phương pháp gián tiếp mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014