Việc những hàng hóa giống nhau nhưng được mua với mức giá khác nhau làm phát sinh vấn đề liệu hàng hóa xuất kho được bán với giá như thế nào? Bài viết sau đây Ketoan68.com sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Doanh nghiệp bạn muốn xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị, bạn cần căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động.Kế toán 68 xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số 05 – LĐTL

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin giới thiệu với các bạn các nguyên tắc kế toán chi phí tài chính theo thông tư 133.

Căn cứ vào hoạt động của DN kế toán có thể lựa chọn các phương pháp tính giá phù hợp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán. Doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

Báo cáo Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ dạng tóm lược mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 – Mẫu số F01 – DNN.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Ketoan68.com xin cung cấp tới các bạn bài viết về Báo cáo tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành TT 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế QĐ số 48/2006/QĐ-BTC. Kế toán 68 xin cung cấp tới độc giả mẫu báo cáo tình hình tài chính cho các DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo TT 133

TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Kể từ ngày 1/1/2016 Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế sẽ áp dụng theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 133 về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48. Bài viết này, ketoan68.com xin chia sẻ với các bạn các nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu.

Kể từ ngày 01/01/2014 theo Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính quy định: Các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định các loại hóa đơn và hình thức hóa đơn cụ thể như sau

Bài viết xin chia sẻ đến bạn đọc mẫu bảng theo thông tư 200 áp dụng cho các doanh nghiệp .