Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Do có sự khác biệt giữa kế toán thuế tại doanh nghiệp và quy định tính thuế của cơ quan thuế nên phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Bài viết đề cập mối liên hệ giữa cơ sở tính thuế TNDN theo Luật thuê TNDN và cơ sở tính thuế TNDN theo chuẩn mực kế toán số 17

Các khoản chi phí đôi khi đã nằm trong danh mục các khoản chi phí được tính trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), có hóa đơn tài chính đầy đủ, tuy nhiên xét về mặt hợp lý hợp lệ của cơ quan thuế thì không đáp ứng được.

Doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình,trong đó có những khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN. Ketoan68 xin chia sẻ những khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thay nhà thầu phụ nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân nộp thay cá nhân, thuế GTGT kê khai theo phương pháp trực tiếp… có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Theo điều 4 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2015 trở đi quy định các khoản thu nhập sau bị chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Kế toán 68 xin chia sẻ những quy định mới nhất về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở bài viết dưới đây

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đã được quy định rất rõ tại điều 4 và các khoản thu nhập khác theo điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong VBHN số 26 ban hành ngày 14/09/2015. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này sẽ giới thiệu về các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế TNDN năm 2016 đẫ được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính và Thông tư 96/2015/TT-BTC

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Thông tư 133/2016/TT-BTC (26/08/16) hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Bài viết dưới đây Kế toán 68 hướng dẫn cách hạch toán Tk 821 theo thông tư 133.

Theo Điều 52 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Ketoan68.com xin chia sẻ cùng bạn đọc

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và Cách tính thuế TNDN cuối năm 2016 theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính hiện nay:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN.

Bài viết này chúng tôi xon chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp.Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Theo TT 78/2014/TT-BTC và Điều 5 của TT 151/2014/TT-BTC - Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Kế toán 68 giới thiệu tới bạn đọc các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Theo điều 5 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp,thời điểm ghi nhận doanh thu,cách xác định doanh thu chịu thuế trong một số trường hợp.Xin mời các bạn thoe dõi