Cách xác định thu nhập tính thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN theo Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện hành như: Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/TT-BTC.

Vừa qua, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 5749/CT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và cấp mã số thuế người phụ thuộc. Theo đó, hướng dẫn cụ thể về: Đối tượng phải thực hiện và không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN...Xin mời các bạn theo dõi

Để chứng minh người phụ thuộc thì cá nhân phải cần những hồ sơ gì? Bài viết này sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân có thể áp dụng trong năm 2017 từ thu nhập ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tính thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh, ...

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các khoản thu nhập sau đây sẽ được trừ khi tính thuế TNCN năm 2017.