Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Kế toán Tiền gửi ngân hàng như sau:

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn định khoản theo TT200 một số nghiệp vụ cơ bản phát sinh trong công ty,doanh nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu Bảng cân đối kế toán theo TT200.Xin mời các bạn theo dõi

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn bảng thanh toán tiền làm theo giờ theo TT 200/BTC. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) theo TT200.Xin mời các bạn theo dõi

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. Một trong thay đổi của Thông tư số 200/2014/TT-BTC đó chính là sự thay đổi về Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 811 - Chi phí khác như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 335 – Chi phí phải trả như sau:

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau: