Sơ đồ kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả theo thông tư 200.

Chế độ kế toán theo thông tư 200 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Trong bài viết này, Kế toán 68 cung cấp cho bạn đọc sơ đồ kế toán thuế thu nhập hoãn lại theo thông tư 200.


Tại Điều 61 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập
hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế phát sinh trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành theo công thức sau:
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Chênh lệch tạm thời chịu thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (%)

Trường hợp tại thời điểm ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã biết trước có sự thay đổi về thuế suất thuế TNDN trong tương lai, nếu việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả nằm trong thời gian thuế suất mới đã có hiệu lực thì thuế suất áp dụng để ghi nhận thuế hoãn lại phải trả được tính theo thuế suất mới.

Giao dịch kinh tế phát sinh liên quan tới thuế thu nhập hoãn lại phải trả được tóm tắt bởi sơ đồ kế toán sau:Chúc các bạn thành công!

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:
Mr Thế Anh : 0981 940 117
Email: tvketoan68@gmail.com