Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thì hạch toán, xử lý như thế nào?

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực kế toán số 16:Chi phí đi vay.Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán Tài khoản 635 - Chi phí tài chính theo TT133/BTC.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo TT133.Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm.Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:

Trong một số trường hợp, nếu mua hàng không có hóa đơn đầu vào thì được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào để tính vào chi phí được trừ.

Chi phí ảnh hưởng đến việc ra quyết định của các doanh nghiệp. Sai lầm của việc sử dụng CP chìm khi ra quyết định dẫn đến nhiều khả năng một cá nhân hay tổ chức vẫn tiếp tục thực hiện một hoạt động mà họ đã đầu tư tiền bạc, thời gian hay công sức.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Mình xin giới thiệu với các bạn các nguyên tắc kế toán chi phí tài chính theo thông tư 133.

Chuẩn mực kế toán (CMKT) Việt Nam về chi phí đi vay (VAS 16) được Bộ Tài chính ban hành năm 2002, được đánh giá là đã hội nhập với CMKT quốc tế, tại thời điểm ban hành và có những sự điều chỉnh phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư.

Trong hoạt động, nhiều doanh nghiệp phải đi vay vốn để kinh doanh. Có thể doanh nghiệp vay cá nhân cũng có thể doanh nghiệp vay của các tổ chức tín dụng. Để những chi phí lãi vay này, được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, cần có những điều kiện gì?

Một số khoản chi cho lao động nữ và dân tộc thiểu số được tính vào chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Ketoan68.com xin chia sẻ những khoản chi đó ở bài viết dưới đây

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các khoản chi phí doanh nghiệp được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất.Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, điều kiện để đưa vào chi phí hợp lý tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 78 và 96

Các khoản chi phí đôi khi đã nằm trong danh mục các khoản chi phí được tính trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), có hóa đơn tài chính đầy đủ, tuy nhiên xét về mặt hợp lý hợp lệ của cơ quan thuế thì không đáp ứng được.

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn TT25/2018/TT-BTC.Điểm nổi bật trong TT này là quy định về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2018.TT này có hiệu lực thi hành từ 01/05/2018

Doanh nghiệp phát sinh rất nhiều khoản chi phí trong hoạt động kinh doanh của mình,trong đó có những khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN. Ketoan68 xin chia sẻ những khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ được quy định tại khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 2/8/2014. Ketoan68.com xin giới thiệu tới bạn đọc các khoản chi phí mà không đáp ứng được điều kiện như sau: