Kế toán 68 xin trả lời câu hỏi: "Công ty muốn đăng ký ghi hóa đơn theo từng cửa hàng, tương ứng với số hóa đơn liên tiếp thì cần những thủ tục gì?" như sau: