Ketoan68.com xin giới thiệu Hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại – TK 243 theo hướng dẫn tại Điều 48, Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất tại bài viết dưới đây.