Trong nội dung bài viết này sẽ trình bày các nội dung về các quy định và quy chế phòng kế toán tại các doanh nghiệp.