Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán 68 xin cung cấp tới các bạn bài viết

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn sơ đồ kế toán TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp theo TT200.Sơ đồ sẽ giúp các bạn hạch toán các ngjieepj vụ liên quan tới TK 642. Xin mời các bạn theo dõi.