Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các bút toán kết chuyển cuối kỳ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp để xác định kết quả theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán làm trên ngân sách nhà nước khác với kế toán doanh nghiệp. Dưới đây bài viết xin giúp bạn giải quyết thắc mắc về công việc kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

Bộ Tài chính ban hành thông tư 107/201 hướng dẫn chi tiết chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp,áp dụng từ ngày 01/01/2018. Trong bài viết này,chúng tôi xin chia sẻ một số thay đổi trong việc theo dõi,hạch toán hoạt động thu phí tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ thanh lý,nhượng bán TSCĐ tại đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vị nâng cấp TSCĐ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua sắm TSCĐ bằng nguồn NSNN cấp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Công ty em có mua báo của báo thanh tra và báo công luận, nhưng họ là đơn vị HCSN nên không có khả năng xuất hóa đơn. Công ty em có hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì đã đủ chứng từ để xác định chi phí chưa hay bắt buộc phải có hóa đơn.

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 111: Tiền mặt tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc hạch toán ,cách sử dụng TK141: Tạm ứng tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và cách sử dụng TK334 tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán và cách sử dụng TK242 tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Nguyên tắc kế toán,cách sử dụng TK511: Thu hoạt động do NSNN cấp tại đơn vị HCSN theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Vừa qua,thông tư 107/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính,sự nghiệp được ban hành,trong đó có quy định về sổ kế toán tại đơn vị ( mẫu sổ,trách nhiệm của người giữ và ghi sổ,sửa chữa sổ kế toán...).TT107 có hiệu lực từ 01/01/2018.Xin mời các bạn theo dõi