Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 06/HSKT-KTHĐ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN được ban hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu số 07/HSKT-KTHĐ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN được bạn hành theo Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.

Mẫu đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động trong thời gian nghỉ sau sinh,ốm đau để đơn giản hóa các thủ tục nhằm cắt giảm thời gian,chi phí cho đơn vị sử dụng lao động, cá nhân giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội .

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Mẫu tờ khai đăng ký thuế nhà thầu (Mẫu số 04-ĐK-TCT) ban hành kèm TT95/2016/TT-BTC và phương pháp lập. Xin mời các bạn theo dõi.

Mẫu số 01/KHBS - Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh, mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp bạn muốn xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị, bạn cần căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động.Kế toán 68 xin giới thiệu đến các bạn Mẫu số 05 – LĐTL

Kế toán 68 xin gửi tới bạn Bảng kê mẫu số 03-ĐK-TCT (ban hành kèm TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn tham khảo

Kế toán 68 xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 11-MST (ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Kế toán 68 xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 18/TB-ĐKT (ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Ketoan68.com xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 21-MST (ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Ketoan68.com xin giới thiệu với các bạn Bảng kê mẫu số 25/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC), mời các bạn cùng theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý) (Mẫu số -08 b-TT) Theo TT200

Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn bảng thanh toán tiền làm theo giờ theo TT 200/BTC. Xin mời các bạn theo dõi.

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Ketoan68.com xin cung cấp tới các bạn bài viết về Báo cáo tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành TT 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế QĐ số 48/2006/QĐ-BTC. Kế toán 68 xin cung cấp tới độc giả mẫu báo cáo tình hình tài chính cho các DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục theo TT 133

Báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán (Mẫu số 09- LĐTL) theo TT 133/BTC. Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách kê khai mẫu số 02-ĐK-TCT,tờ khai đăng ký thuế. Xin mời các bạn theo dõi

Để giúp các bạn kê khai mấu số 03-ĐK-TCT cho đùng, mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách kê khai mẫu số 01-ĐK-TCT theo tt95/2016.Xin mời các bạn theo dõi