Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con như sau:

Để giúp các bạn thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết như sau:

Theo Điều 42 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về việc hạch toán kế toán đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Kế toán 68 xin chia sẻ như sau:

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Chuẩn mực số 25 : Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài khoản 221- đầu tư vào công ty con Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế quyết định số 15/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp. Để giúp các bạn nắm bắt được những thay đổi của thông tư 200, mình xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán các khoản đầu tư vào công ty con

Hướng dẫn hạch toán Tài khoản 222 . Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Hướng dẫn Cách định khoản hạch toán Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Theo TT 200/2014/TT-BTC phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên kết.

Mục đích của IAS 28: Quy định kế toán đối với các khoản đầu tư vào Cty liên kết (LK) và yêu cầu áp dụng phương pháp Vốn chủ sở hữu (CSH) khi kế toán khoản đầu tư vào Cty LK và liên doanh (LD).

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán thanh lý,nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết theo TT200.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu và phân biệt rõ được 3 hình thức đầu tư này để có được phương pháp hạch toán đúng đắn nhất

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), kế toán 68 hướng dẫn phương pháp hạch toán khoản Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết như sau:

Tài khoản 221 – đầu tư vào công ty con: Dùng để dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Phương pháp hạch toán được quy định chi tiết trong thông tư 200/2014-TT-BTC

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán góp vốn bằng TSCĐ vào công ty con,cơ sở liên doanh đồng kiểm soát theo TT200. Xin mời các bạn theo dõi.

Cách hạch toán TK 222: Đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết theo TT200 như thế nào?.Bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới TK222. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Sơ đồ kế toán TK221:Đầu tư vào công ty con theo TT200. Sơ đồ sẽ giúp các bạn hạch toán các nghiệp liên quan tới TK221.Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn sơ đồ kế toán các nghiệp vụ tổng hợp hoạt động đầu tư vào công ty liên doanh,liên kế theo TT200