Chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính.Xin mời các bạn theo dõi.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Đáp án bài tập chương 9: kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN) Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Khi một kỳ kế toán kết thúc, doanh nghiệp đã hoàn tất việc nộp các tờ khai quyết toán và báo cáo tài chính của công ty lên cơ quan thuế.

BÁO CÁO BÁN HÀNG NĂM 2007

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) là một Uy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa kỳ về chống gian lận khi lập báo cáo tài chính (The National Commission on Fraudulent Financial Reporting hay còn gọi là Treadway Commission)

Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có 10 lao động trở xuống

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

Để giúp các bạn lập được báo cáo kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp siêu nhỏ theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu như sau:

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) theo TT200.Xin mời các bạn theo dõi

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ theo phương pháp gián tiếp mới nhất năm 2015 của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp như sau:

Để giúp các bạn nghiên cứu, vận dụng được những nguyên tắc kế toán theo thông tư 133/2016 vào thực tế, ketoan68.com xin giới thiệu nội nội dung chi tiết của việc trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp như sau:

Làm sai báo cáo tài chính thì xử lý thế nào? Có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước? Có được kê khai bổ sung báo cáo tài chính làm sai.