Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào? Nhận hàng gia công hạch toán như thế nào? Xuất hàng gia công có phải xuất hoá đơn?