Công ty cổ phần là gì? Những quy định của Luật doanh nghiệp đối với công ty cổ phần là gì? Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 đối với công ty cổ phàn ở bài viết này.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Những quy định của Luật doanh nghiệp về công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Công ty TNHH một thành viên là gì? Những quy định của Luật doanh nghiệp về công ty TNHH một thành viên là gì? Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn những quy định về công ty TNHH một thành viên ở bài viết này.

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Những quy định của Luật doanh nghiệp về doanh nghiệp tư nhân là gì? Kế toán 68 xin chia sẻ với bạn những quy định của Luật doanh nghiệp 2014 về doanh nghiệp tư nhân ở bài viết này.

Doanh nghiệp xã hội là gì? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được quy định như thế nào? Ketoan68.com xin chia sẻ với bạn những tiêu chí của một doanh nghiệp xã hội, các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội ở bài viết này.

Theo ( Luật doanh nghiệp 2014) có 5 hình thức tổ chức lại doanh nghiệp đó là chia, tách, hợp nhập, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thế nào là chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp?