Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 04/8/2017.Theo đó, trường hợp kiểm toán những lĩnh vực riêng biệt, phức tạp thì Đoàn Kiểm toán tham vấn chuyên gia trong lĩnh vực đó hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của cá nhân,tổ chức có chuyên môn phù hợp.