Bắt đầu từ ngày 01/01/2018 các doanh nghiệp hành chính sự nghiệp sẽ áp dụng chế độ kế toán mới được ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn bảng hệ thống tài khoản dùng cho đơn vị hành chính sự nghiệp theo thông tư 107/2017.Xin mời các bạn theo dõi

Thông tư 107 hướng dẫn kế toán tại các đơn vị HCSN mới được ban hành nên rất nhiều kế toán tại đơn vị HCSN vẫn chưa lắm rõ được phương pháp hạch toán.Sau đây là 1 số câu hỏi mà mọi người gửi về ketoan68.com liên quan tới kế toán HCSN

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung và kết cấu của TK111 và phương pháp hạch toán trong đơn vị hành chính sự nhiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung và kết cấu TK 112,phương pháp hạch toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Để tiếp nối các bài viết trước,bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nội dung và kết cấu của TK113,phương pháp hạch toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn hạch toán các khoản phải thu về lãi đầu tư tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn cách hạch toán các khoản cổ tức,lợi nhuận được chia tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn Kế toán nguyên vật liệu,CCDC,sản phẩm,hàng hóa.Giúp các bạn phân biệt và đánh giá được nguyên giá nhập kho,đơn giá xuất kho...Xin mời các bạn theo dõi

Nối tiếp phần 1,Phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị hành chính sự nghiệp liên quan tới NVL,CCDC...Xin mời các bạn theo dõi

Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ tới các về phương pháp hạch toán nhập, xuất sản phẩm, hàng hoá tại đơn vị hành chính sự nghiệp.Xin mời các bạn theo dõi

Bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn hạch toán nghiệp vụ Giảm TSCĐ do không đủ điều kiện tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo TT107. Xin mời các bạn theo dõi.

Dưới đây là một số câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc đã gửi về ketoan68,và sau đây chúng tôi xin được trả lời như sau: